Eerstelijnspsychologische conventie: stand van zaken in Oost-Vlaanderen

December 2021

In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro!

Intussen is deze ambitieuze beleidslijn, die in werkelijkheid ook een stuk genuanceerder is, nog niet van kracht. Velen vragen zich af hoe dit komt en kijken hiervoor naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg, die als taak hebben de nieuwe conventie betreffende ‘financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden’ uit te rollen.”

In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en RADAR) beslist om de handen in elkaar te slaan en in overleg te gaan met heel veel actoren: onze vele netwerkpartners (CGG’s, ziekenhuizen, CLB’s, CAW, CAR’s, huisartsen, …), de eerstelijnszones, de psychologen/orthopedagogen die willen deelnemen aan de conventie, de overheid,… Samen met al deze partners beogen wij tegen eind december een samenwerkingsovereenkomst op te stellen en uit te rollen. Naast de beoogde terugbetaling dient hier ook de basis gelegd voor een toekomstig geïntegreerde ggz binnen de eerste lijn.

De nieuwe conventie vertrekt vanuit een ‘public mental health’ perspectief en een ‘biopsychosociaal model’. Vanuit deze visie moeten we eerst samen de noden in onze provincie op vlak van geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen. Vanuit deze noden moet er een aanbod gecreëerd worden dat hieraan tegemoet komt, rekening houdende met de beschikbare middelen. Dit moet op een goede en doordachte manier uitgevoerd worden, zodat de kinderen, jongeren en volwassenen voor wie de conventie bedoeld is bereikt worden, alsook degene die nu mogelijks minder goed de weg en toegang naar betaalbare hulp vinden.

Wij zullen hierin dus gefaseerd aan de slag gaan.

In eerste instantie wordt gezorgd dat de huidige klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen overstappen naar de nieuwe conventie (voor het luik ELP).

Vervolgens zullen wij het aanbod ELP en ambulant gespecialiseerde hulp verder uitbreiden om hopelijk begin 2022 op volle kracht actief te zijn.

De Oost-Vlaamse procesgroep, die i.f.v. deze conventie werd opgericht en het implementatieproces opvolgt werkt nu een visie uit over hoe we de conventie in onze provincie concreet zullen implementeren.

Deze visie vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszones en de betrokken partners, die we tegen eind december dienen af te sluiten.

Daarnaast proberen we input te verzamelen over (lokale) noden inzake geestelijke gezondheid in onze provincie i.f.v. het toekomstige matchingsproces. Om elkeen de kans te geven input te geven werd er een ‘survey’ gelanceerd, die iedereen kan invullen. U kan hier, indien gewenst, tot 15/12 dus ook bepaalde noden doorgeven via dit formulier: https://forms.office.com/r/G5fXxpbfTA

Op 15 december 2021 zullen de huidige eerstelijnspsychologen die dit wensen overstappen naar de nieuwe conventie voor het deel ELP. We vinden het namelijk belangrijk dat er continuïteit van zorg georganiseerd wordt.

In het voorjaar van 2022 zullen we op basis van de nodenanalyse het aanbod klinisch psychologen/orthopedagogen dat voorziet in eerstelijnspsychologische zorg uitbreiden en vervolgens ook het netwerk van klinisch psychologen en orthopedagogen die ambulant gespecialiseerde zorg zullen bieden verder vormgeven. We werken hiervoor momenteel een plan van aanpak uit waarover u, zodra er meer info beschikbaar is, geïnformeerd zal worden. Eens duidelijk is waar, hoe en wanneer bijkomende middelen kunnen ingezet worden zullen we hierbij een infosessie organiseren, waarin we een actuele stand van zaken zullen toelichten, aangeven hoe men zijn interesse officieel kenbaar kan maken, resterende vragen zullen beantwoorden, …

Hiernaast geven we u ook graag mee dat:

U kan zich uiteraard te allen tijde afmelden voor deze mails door thomas.deveirman@overlegplatformgg.be te contacteren.

  • De vele vragen die tijdens de infomomenten gesteld werden, werden gebundeld in een ‘FAQ’. U vindt deze FAQ terug via onderstaande link, waar u ook de opname en PPT terugvindt. Dit document krijgt binnenkort ook een update met de FAQ uit de infosessie met erkende organisaties, die op 18/11 doorging. https://bit.ly/3nM9bpW

Mogelijke vragen over de nieuwe conventie kan u richten tot onderstaande personen:

– RADAR: nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be – liesl.vereecke@overlegplatformgg.be

– Het PAKT: Eva.DeSchryver@pakt.be – Ilse.DeNeef@pakt.be

– ADS: elp@ggzads.be – netwerkcoordinator@ggzads.be

Geplaatst in Nieuws en getagd met , .