VLAAMS-BRABANT: Netwerk Diletti zoekt een Lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn (100%)

VACATURE
LOKALE COÖRDINATOR
PSYCHOLOGISCHE FUNCTIES IN DE EERSTE LIJN
(voltijds, onbepaalde duur)

Context

In het verlengde van het protocolakkoord ter versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij de burger wordt er gestreefd naar geïntegreerde zorg en welzijn tussen de netwerken GGZ en de eerstelijnszones. Samenwerking tussen deze wordt gestimuleerd via:

– het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers… alsook scholen en bedrijven);
− het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau van de eerstelijnszone.

Om dit transitieproces naar gedeelde verantwoordelijkheid en liaison tussen netwerken GGZ en de eerstelijnszones te ondersteunen, zal er voor elk netwerk een “lokale coördinator” aangesteld worden. Deze faciliteert een co-creatie en -organisatie van het lokale zorgaanbod, zodat er op klinisch niveau interdisciplinaire samenwerking gestimuleerd wordt. Hierbij zal er heel wat aandacht gaan naar de ontwikkeling van het aanbod door psychologen/orthopedagogen in de eerste lijn.

Hij/zij wordt een ambassadeur van cultuurverandering inzake lokale multidisciplinaire samenwerking in de GGZ en van de filosofie van de hervormingen in de GGZ.

Profiel
− Diploma: min. een bachelordiploma in de menswetenschappen of evenwaardig door ervaring.
− Werkervaring: min. 5 jaar ervaring in project-, planning-, organisatie- en/of change-management.
− Sociale en communicatieve vaardigheden
o Je stimuleert samenwerking en teamvorming
o Je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
o Je neemt een positie als mediator aan ten opzichte van de complexiteit en verschillende belangen van organisaties en partners
o Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren

− Technische vaardigheden
o Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over verschillende initiatieven heen
o Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren

o Je werkt gestructureerd en planmatig jouw taken af
o Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
o Je kan partners achter een gezamenlijke visie scharen.
o Affiniteit of kennis met de eerste lijn (gezondheid, sociaal, onderwijs) is een pluspunt
o Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau) kan een troef zijn.

− Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk.
− Je bent mobiel en blijft in voortdurend contact met partners op het terrein. Je beschikt aldus ook over een rijbewijs en eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
− Bereid tot
o sporadisch avond- en weekendwerk in functie van overlegmomenten met partners.
o vorming, intervisie en overleg.

Functieomschrijving

Missie:
De coördinator faciliteert co-creatie en -organisatie van het lokale zorgaanbod via de netwerken GGZ en de eerstelijnszones, zodat er op klinisch niveau interdisciplinaire samenwerking gestimuleerd wordt via minstens 2 dynamische zorgnetwerken, namelijk enerzijds een buurtnetwerk met eerstelijnsactoren, en anderzijds een netwerk van ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg waarin het psychologisch zorgaanbod een belangrijke plaats inneemt.

Rollen:
De lokale coördinator heeft zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkingsklimaat en onderlinge relaties), als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) rollen:
• Trekker: coördineert, bewaakt en stimuleert
• Vernieuwer: brengt nieuwe initiatieven, concepten, pistes… binnen
• Diplomaat: start vanuit een neutrale positie t.a.v. de netwerkpartners, bouwt bruggen en bemiddelt in functie van constructieve samenwerking en relatievorming.
• Woordvoerder: zorgt voor kwaliteitsvolle schriftelijke en mondelinge communicatie
• Uitvoerder: co-onderneemt acties en initiatieven.
• Raadgever: adviseert het netwerk op basis van de eigen domeinspecifieke kennis.
• Resultaatsbewaker: waakt erover dat gemeenschappelijke doelen bereikt worden en koppelt regelmatig terug naar het netwerk en de FOD Volksgezondheid. Er wordt gewerkt aan een kwaliteitscultuur, waarbij de ervaringen van alle partners en ook van zorggebruikers in hun context mee worden genomen.
• Draagvlakcreator: maakt zich de filosofie van de hervormingen binnen de geestelijke gezondheidszorg eigen en creëert hiervoor een draagvlak binnen zijn professionele kring.
• Criticus: kijkt kritisch naar het werk binnen het netwerk, herinnert de leden aan gemaakte afspraken en het vooropgestelde resultaat
• Supporter: is enthousiast over en betrokken, neemt een neutrale maar ondersteunende en eerlijke houding aan naar alle partners van het netwerk.
• Change-agent: ambassadeur van de cultuurs- en procesveranderingen die dit project met zich mee zal brengen.

Opdrachten:
• Multidisciplinaire samenwerking stimuleren op alle niveaus om zo tot meer effectieve zorg te komen en hierrond een strategisch plan opstellen
• Organiseren en faciliteren van overleg tussen stakeholders via relevante governancestructuren met een duidelijke finaliteit voor de overlegorganen
• Je fungeert als liaison
o tussen de verschillende organisatieniveaus
o tussen het beleid van het netwerk GGZ en de lokale intersectorale samenwerkingsverbanden

• In functie van de inhoudelijke doelstellingen ondersteun je het communicatiebeleid naar de verschillende stakeholders
• Nauwe samenwerking met de betrokken overheden, inclusief het volgen van georganiseerde opleidingen/intervisie- en feedbackmomenten
• De filosofie van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en van de overeenkomst uitdragen
• Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige change.
Je bent hierbij de lijm tussen de verschillende fases van verandering. Je stelt vanaf de start de nodige visie op rond verandering. Je analyseert de impact, creëert de nodige doelen en je evalueert steeds kritisch het proces
• Permanent in kaart brengen en updaten van het lokale GGZ-aanbod en GGZ-noden, en deze op elkaar afstemmen
• Je communiceert de nodige plannen en vooruitgang doorheen de hele organisatie.
• Ondersteunen van uitbouw en consolidatie van (bestaande) van lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en andere netwerkprogramma’s
• Interdisciplinaire samenwerking stimuleren tussen actoren geestelijk gezondheid, cultuur- en vrijetijdssectoren.
• Opvolgen en coördineren van de operationele en administratieve organisatie van de ELP-functie.

Sollicitatieprocedure
− Schriftelijke kandidatuurstelling ten laatste op 21/11 bestaande uit een motivatiebrief en een CV via evelyne.vereecke@diletti.be en dirk.hellemans@diletti.be
− Na selectie, een schriftelijke en mondelinge proef bij een jury
− Na validatie door het Beheerscomité Diletti een selectiegesprek met de FOD Volksgezondheid

Arbeids- en loonsvoorwaarden
− Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een voltijdse functie
− Een aan de functie aangepast barema
− Locatie tewerkstelling: nog te bepalen
− Eigen vervoer voor dienstverplaatsingen noodzakelijk.

Vragen
Evelyne Vereecke, netwerkcoördinator: evelyne.vereecke@diletti.be of 0490 644 463

Geplaatst in Vacature: Vlaams-Brabant, Vacatures.