Vacature projectmedewerker

Zorgnet-Icuro en het VIKZ slaan de handen in elkaar om te streven naar aantoonbare kwaliteitsverbetering in verschillende zorgsectoren in Vlaanderen, en dit via het opzetten van gezamenlijke projecten, gekoppeld aan de gezondheids- en zorgdoelen in Vlaanderen en in lijn met de doelstellingen zoals bepaald in het meerjarenplan van het VIKZ en de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid.

Het betreft hier bijvoorbeeld projecten omtrent infectie en infectiepreventie, in opvolging van COVID-19, en het implementeren en opvolgen van patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROMs en PREMs), en dit in alle sectoren van het VIKZ.

Voor het coördineren van deze projecten zoekt het VIKZ één of meerdere projectmedewerker(s).

Wat doet het VIKZ?

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) ondersteunt en begeleidt de zorgsectoren in Vlaanderen bij het meten, transparant maken en verbeteren van kwaliteit van zorg, met als doel het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen en te versterken. Momenteel zijn er vier sectoren actief binnen het VIKZ: de algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en eerstelijn. Met Zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ aan zorgvoorzieningen in Vlaanderen een centraal platform om hun resultaten op het vlak van kwaliteit van zorg op uniforme wijze publiek te rapporteren en te vergelijken.

Wat doet Zorgnet-Icuro?

Zorgnet-Icuro vzw is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg wil aanbieden. Het is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg.

Wat doet een projectmedewerker?

 • Je bent een projectmanager: Je maakt een projectplan, identificeert de risico’s en volgt deze op voor de projecten die aan jou worden toegewezen. Daartoe werk je samen met andere VIKZ-teamleden en externe partners. Je staat borg voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de vooropgestelde doelen in het project. Je fungeert als eerste contactpersoon voor het project, volgt vragen op, en zorgt in goede afstemming met de sectorcoördinatoren binnen VIKZ voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de sectoren toe.
 • Je bent een organisator: je organiseert en bereidt de verschillende activiteiten, events en overlegmomenten voor in functie van het project, en dit om sectoroverstijgende kennisuitwisseling te stimuleren en de dynamiek omtrent kwaliteit te versterken.
 • Je zorgt voor de nodige methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van indicatoren en dit in goede afstemming met de experten methodologie en data-analyse binnen VIKZ, en conform de standaard methodologie en geldende procedures.
 • Je begeleidt de voorzieningen bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame kwaliteitsopvolging en -verbetering.
 • Samen met de partnerorganisaties formuleer je aan de hand van de projectresultaten leerpunten en beleidsaanbevelingen die de nodige inzichten bieden voor de verdere ontwikkeling en concretisering van het Vlaamse Kwaliteitsbeleid.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt bij uitstek een wetenschappelijke ingesteldheid, een sterk synthesevermogen en analytisch denken en abstract denkvermogen: het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.
 • Integriteit: het vermogen om  de functie op een adequaat en zorgvuldige wijze uit te oefenen, op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.
 • Kwaliteitsgericht: het vermogen om eigen werk kritisch te beoordelen en voorstellen te doen om de kwaliteit van de interne werking, procedure en van de data te verbeteren en te borgen.
 • Teamspeler, gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen: het vermogen om bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.
 • Je werkt zelfstandig, projectmatig en correct. Je bent leergierig en werkt je expertise continue bij.
 • Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij: het vermogen om zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.
 • Communicatie: het vermogen de  juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie, en ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie.
 • Strategisch denken gekoppeld aan een innovatieve en creatieve ingesteldheid: het vermogen om op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met positieve impact op middellange en lange termijn en in lijn hiermee een strategisch plan uit te werken.

En verder?

 • Je hebt een vooropleiding in zorg en bent bij voorkeur in het bezit van een Masterdiploma bij voorkeur in de gezondheidszorg, zoals Master in de Verpleegkunde, Master in Management en Beleid in de Gezondheidszorg, Master in de Biomedische Wetenschappen, etc.
 • Je hebt ervaring met het leiden van projecten. Voeling met en relevante ervaring (minimaal 3 jaar) omtrent kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de zorgsector is een vereiste.
 • Je bent vertrouwd met Microsoft Office. Voeling met informatica, dataverzameling en -verwerking. Kennis van toegepaste statistiek en analyse is een meerwaarde.
 • Een goede beheersing van het Nederlands en het Engels.

Wat zetten we daar tegenover?

Een voltijdse betrekking bij het VIKZ (mogelijkheid tot deeltijds te bekijken) in een intellectueel stimulerend werkomgeving, met collega’s van hoog wetenschappelijk niveau en met diverse achtergronden. En dit allemaal in een nieuwe organisatie met een aangename werksfeer en grote maatschappelijke impact.

Een marktconforme verloning met extralegale voordelen zoals een gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering en aanvullende verzekering.

De vaste werkstek zijn de kantoren van het VIKZ bij de Vlaamse Overheid in het Ellipsgebouw in Brussel. Structureel telewerk is voorzien.

Durf jij de uitdaging aan?

Stuur dan snel je cv en motivatiebrief met vermelding ‘vacature projectmedewerker’ naar svin.deneckere@vikz.be en overtuig ons om voor jou te kiezen. Meer informatie via: 0475 / 73 58 95.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: vrijdag 21 mei 2021.

Voor een volledig overzicht van de vacature, zie 20210427_VacatureVIKZ_Projectmedewerker

Geplaatst in Vacatures en getagd met , .