OPROEP: kandidaat eerstelijnspsychologen Limburg

De Limburgse GGZ doet een nieuwe oproep aan klinisch psychologen en orthopedagogen om aan de slag te gaan als eerstelijnspsycholoog. Door de Corona-crisis is er bijkomende capaciteit nodig. Je kan je engageren voor langere termijn of enkel voor deze crisisperiode.

Het eerstelijnspsychologisch-project waarbij klinisch psychologen/orthopedagogen eerstelijnspsychologische zorg bieden binnen een terugbetalingsregeling werd bijna 1 jaar geleden opgestart.

Nu, een jaar later, heeft de corona-crisis ons in een ander soort wereld doen terecht komen waarin aan alle mogelijke aspecten van ons leven wordt geraakt. Het effect daarvan ook op het mentaal welbevinden van de brede bevolking wordt steeds duidelijker. Vooral mensen met een grotere psychische kwetsbaarheid, zorgverleners die ook fysiek enorme prestaties verrichten, risicopatiënten en nog velen onder ons komen onder grote psychische druk te staan. Het behouden van het psychisch evenwicht wordt op vele manieren uitgedaagd. Huisartsen signaleren een grote nood aan psychologische ondersteuning bij hun patiënten die zij omwille van het feit dat zij zelf overbevraagd zijn zelf onvoldoende kunnen bieden. Ook naar indicatiestelling toe hebben huisartsen ondersteuning nodig. De nood aan eerstelijns-psychologische inschatting en zorg is meer dan ooit nodig en prangend!

Vanuit dit gegeven zijn de netwerken ggz samen met de FOD en de VVKP aan het zoeken naar mogelijkheden om een antwoord te kunnen bieden aan de acute brede nood op vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Ondertussen nam het RIZIV maatregelen om het bestaande ELP – project alvast te versoepelen.

Vooreerst wordt er voor gekozen om vooral online-sessies aan te bieden. Face-to-face contacten zijn nog wel mogelijk, uiteraard mits strikte opvolging van alle veiligheidsrichtlijnen. Video-consultaties lijken echter om evidente redenen meer aangewezen. Omwille van de dringendheid van de huidige context zal er door de netwerken en de overheid naar gestreefd worden om een versneld instroombeleid voor de ELP te realiseren, uiteraard met behoud van alle geschiktheid- en kwaliteitsvereisten.

Bovendien wordt de mogelijkheid geboden aan klinisch psychologen/orthopedagogen om een kortdurend engagement als ELP aan te gaan. De afgesloten overeenkomsten kunnen van korte en bepaalde duur zijn. Na verloop van deze termijn dient ervoor gekozen te worden de overeenkomst al dan niet verder te zetten.

RELING en NOOLIM, willen vanuit Limburg volop mee inzetten op het aanbieden van professionele psychologische ondersteuning ook op de eerste lijn. Om die reden doen wij een nieuwe oproep aan klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen om dit aanbod aan ELP- zorg mee te realiseren.

Profiel en voorwaarden om te kunnen toetreden:

 • U bent master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie.
 • U beschikt over een visum afgeleverd door de FOD.
 • U hebt u minstens 3 jaar relevante beroepservaring.
 • U bent bereid om minimum 4 sessies op wekelijkse basis te realiseren als ELP.
 • U beschikt over brede kennis en vaardigheden m.b.t. intake, diagnostische inschatting, indicatiestelling en kortdurende interventies bij psychische problemen.
 • U kan een kortdurend traject aanbieden bij angst- en depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. Deze aanpak omvat bv. het aanbieden van een oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie, … .
 • U bouwt binnen de eerstelijnszone mee aan een goede samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners binnen een netwerk op het niveau van zorgverlening.
 • U draagt actief bij in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.
 • U respecteert en bewaakt de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding, rapportage, spreiding van aanbod van sessies,… zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Aanbod

 • Een boeiende gevarieerde opdracht waarbij je voor kortere en/of langere duur mee instaat voor het realiseren van ELP-zorg aan terugbetalingsvoorwaarden en mee vorm geeft aan de hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.
 • De netwerken houden eraan indien gewenst geschikte locaties te voorzien als werkplek. Deze zijn bij voorkeur ingebed in voorzieningen van partners binnen de 1ste lijn.
 • De netwerken voorzien in een vorming over de werking van het netwerk en over andere relevante thema’s. Ook wordt er intervisie voor de ELP georganiseerd.
 • De netwerken voorzien tevens in ondersteuning door middel van een coördinator ELP.

Indien u meer informatie wenst of uw kandidatuur wenst in te dienen middels een motivatiebrief en C.V. kan u contact nemen met Caroline Praet, coördinator Implementatie ELP Limburg:

Pater Valentinuslaan 32 3500 Hasselt
0489 57 17 67
caroline.praet@zorggroepzin.be

Voor meer informatie kan u zich ook richten tot de netwerkcoördinatoren.

voor NOOLIM: Johan Sijm, netwerkcoordinator@noolim.net
voor RELING: David Dol, david.dol@reling.be