TANDEM zoekt medewerkers (2x VTE)

Situering:

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen. Eén van onze werkingen is TANDEM.

TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. De werking werd opgericht op 1 maart 2017 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. TANDEM zorgt voor de toeleiding van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid (inclusief verslavingsproblematieken) naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie. Momenteel bestaat het team uit 3.5 VTE. De Vlaamse Regering waardeert onze werking en besloot om de financiering te verhogen, waardoor we onze werking kunnen uitbreiden.

Doelgroep:

Gedetineerden (exclusief geïnterneerden) met psychische kwetsbaarheid die informatie wensen over de bestaande hulpverlening of eventueel een behandeling wensen na hun detentie.


Functieomschrijving

De medewerker van TANDEM voert in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid.

Het is zijn/haar taak om informatie te geven over de bestaande hulpverlening en ernaar te streven om, met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en voor zijn bereidheid tot verandering, de personen te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma (ambulant, mobiel of residentieel).

Daarnaast zal de medewerker de cliënt opvolgen tot hij/zij aangehaakt is binnen het centrum waarnaar doorverwezen. De medewerker bouwt een netwerk uit met de hulpverleningscentra en voorzieningen en motiveert hen tot behandeling en attestering.


Takenpakket:

 • Realiseren van de afgesproken permanenties in verschillende Vlaamse gevangenissen.
 • Zicht krijgen op de geestelijke gezondheids- en verwante problematieken van de cliënt: uitklaren van de hulpvraag en inschatten van de motivatie, desgevallend de cliënt helpen in het verduidelijken van de hulpvraag en/of zo nodig werken rond motivatie om tot een hulpvraag te komen.
 • In samenspraak met de cliënt de meest geschikte hulpverleningsvorm uitzoeken.
 • Brug binnen buiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Bereid zijn om de cliënt ook een periode na detentie op te volgen.
 • Zorgen voor de uitbouw en het behoud van de netwerkrelaties met alle geestelijke gezondheidsvoorzieningen en –netwerken (inclusief verslavingszorg). Organisaties motiveren tot hulpverlening en attestering.
 • Contacten onderhouden en afstemming realiseren met verwijzende instanties en betrokken justitiële diensten in functie van doorverwijzing, opvolging en evaluatie.
 • Instaan voor interne rapportage en verslaggeving (o.a. cliëntkenmerkgegevens registreren in het kader van een duidelijke kwalitatieve evaluatie).
 • Instaan voor follow-up van de doorverwijzingen en dossiers.

Profiel:

Professionele kennis en vaardigheden:

 • Inzicht hebben in geestelijk gezondheids- en aanverwante problematieken en naargelang de indicatiestelling een geschikte doorverwijzing kunnen realiseren.
 • Het gedifferentieerde begeleidingsaanbod met bijhorende beperkingen van de centra goed kennen en kunnen afstemmen op de vraag van de cliënt. Kennis bezitten over de aanmeldingsprocedures van de verschillende centra.
 • Kennis hebben van motiverende gesprekstechnieken.
 • Kennis hebben van en respectvol omgaan met het beroepsgeheim, de deontologie en de morele verantwoordelijkheid horende bij deze functie.
 • Kennis hebben over justitiële statuten.

Persoonlijk:

 • Mensen respectvol tegemoetkomen in hun vragen en vanuit een open houding perspectieven aanbieden. Bereidheid tot het werken met divers cliënteel, personen met diverse culturele achtergronden en minderheidsgroepen.
 • Persoonlijk engagement tonen, echt en empathisch zijn (basisvoorwaarde om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen uitbouwen).
 • Dynamisch en soepel zijn.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • De medewerker is ook een teamplayer. Stimuleren van geven en vragen van feedback en openstaan voor de constructieve feedback van collega’s teneinde de manier van werken op één lijn te houden en te groeien in de vaardigheden als toeleider.
 • In staat zijn om mandaat te kunnen verwerven bij cliënten en hulpverleningscentra waarmee samengewerkt wordt.

Specifieke vereisten:

 • Diploma bachelor menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. Deze vacature staat ook open voor ervaringsdeskundigen.
 • Beschikken over een rijbewijs B, een eigen wagen en bereidheid deze gebruiken voor de job. De werkgever voorziet een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.
 • Talenkennis: je beheerst perfect (mondeling en schriftelijk) het Nederlands. Je hebt noties van Frans en Engels.
 • Bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Ons aanbod:

Voltijdse betrekking van onbepaalde duur. De feitelijke duur van de tewerkstelling wordt bepaald door de financiering van de overheid (momenteel gegarandeerd tot 31.12.2022, met mogelijkheid tot verlenging).

Regio van tewerkstelling:

 • 1 VTE West-Vlaanderen (gevangenis Brugge en Ieper)
 • 1 VTE Kempen (gevangenis Wortel, Merksplas en Hoogstraten)

Verloning volgens sectorale voorwaarden (P.C. 330.04. Barema 1.55).

Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.


Sollicitatieprocedure

Kandidaten bezorgen een gemotiveerd schrijven + CV aan Kaat Vanthuyne (via onderstaande contactgegevens), ten laatste op woensdag 21 oktober 2020.

Gelieve er rekening mee te houden dat de sollicitatiegesprekken doorgaan op dinsdag 27 oktober in de regio Gent.

Voor meer informatie & solliciteren:

Kaat Vanthuyne, teamverantwoordelijke TANDEM
kaat@tandemggz.be
0499/88.49.61